Cuvant la Nasterea Domnului, Calinic Episcopul

5:50 am PS Calinic Argatu

a-coperta-pastorala-nastere-2008-bt.jpg

Cuvânt la Naşterea
Domnului Iisus Hristos

„Dar Dumnezeu pururea voieşte să-Şi descopere şi să ne arate iubirea Sa faţă de noi, ca şi noi, înţelegând şi respectând marea Sa bunătate, să voim să-L iubim pe El.” (1)

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Din marea iubire a lui Iisus Hristos, Domnul, noi, vieţuitorii acestei lumi văzute, în fiecare secundă, respirăm din bunătatea lui Dumnezeu. Inima noastră, neadormită, mereu îşi face lucrarea sa, de noi neştiută, dar simţită în fiecare clipă.

Dacă inima noastră ar sta din lucrarea ei tainică, viaţa noastră ar fi în mare pericol. De câte ori ne aducem aminte, oare, că am fost zidiţi de Dumnezeu întru atâta ştiinţă? Cine simte mai bine pe lume, ca mama, când îşi apropie de inimă pruncul pe care l-a născut, cum inima, din inima ei, răzbate prin timp şi spaţiu?

Când noi trebăluim mereu şi veghem în lucrările multe care stau şi ne aşteaptă, inima îşi face lucrarea ei spornică, ţinându-ne vie, întreaga fiinţă.

Cine dintre noi nu adoarme cu nădejdea că va trece peste noapte şi se va trezi la viaţă a doua zi, dis-de-dimineaţă?

Înţeleptul Solomon, în Cântarea Cântărilor, inspirat a scris: „Eu dorm, dar inima mea veghează.” (2) Înţelegem prin aceasta că noi ne odihnim, dar inima noastră veghează cu îngerul nostru păzitor, la trecerea fiecărei clipe, peste timpul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu să-l brodăm cu firul de aur al devenirii.

Cu inima noastră, care veghează, această minune a lui Dumnezeu, aşezată în trupul nostru, acolo unde se întretaie făptura noastră în semnul Sfintei Cruci (3), tindem mereu să ajungem cât de aproape de inima cea mare şi iubitoare a lui Dumnezeu.

Când sărbătorim Naşterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, gândul şi inima se ridică „la cele de sus” (4), unde ne îndeamnă marele Apostol Pavel, şi sufletul saltă de veselie pentru iubirea care ne-o arată Dumnezeu: „Dar cine va putea să se minuneze cât se cuvine de faptul că sufletul e şi iubit de El într-atâta, că e făcut să respire împreună cu El şi să fie părtaş de bunătăţile mai presus de ceruri şi i se încredinţează aşa de mari taine!” (5)

În fiecare dintre noi, care alcătuim această obşte pământească, în adâncul fiinţei noastre este ascunsă scânteia dumnezeiască, aşezată de Dumnezeu pentru descifrarea tainelor din adâncurile lui Dumnezeu.

Cum vom tălmăci marile descoperiri din decursul istoriei omenirii până azi? Toate acestea vin să desluşească bogăţia tainelor lui Dumnezeu. Spre exemplu, dacă am interpreta corect şi cu deplină cuviinţă cele scrise de Sfântul Apostol Pavel: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, întru suflet viu; Adam cel de pe urmă – Iisus Hristos – cu duh făcător de viaţă. Dar nu cel dintâi este duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi – Adam – este din pământ, pământesc, Omul cel de al doilea – Iisus Hristos – este ceresc. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, vom purta şi chipul Celui ceresc” (6), vom ajunge să înţelegem că atât Adam cât şi Hristos – Fiul lui Dumnezeu – sunt lucrarea de taină a lui Dumnezeu, care uimeşte lumea de-a pururi.

Naşterea lui Iisus Hristos, în acest spaţiu de smarald, nu va fi înţeleasă decât atunci când vom cere înţelepciune şi „pricepere întru desluşirea tainelor” (7) din veac ascunse şi de îngeri neştiute.

Când ne gândim că Iisus Hristos a luat firea noastră cu toate cumplitele amaruri, ne întrebăm şi noi: „Cine a văzut, apoi, a auzit, sau a înfăptuit vreo astfel de iubire ca aceea minunată pe care, în bunătatea Ta, ne-ai arătat-o nouă, luând firea noastră cu toate cumplitele pătimiri îndurate pentru noi, mai presus de toate nădejdile?” (8)

Inima cea atotmiloasă a lui Dumnezeu s-a coborât asupra firii noastre, pentru întărire: „Cei ce contemplă acest fapt al Întrupării lui Iisus Hristos, atât cât se poate contemplat prin har, intră în noianul larg deschis al dragostei şi al minunatei purtări de grijă şi ajungând cu totul în afară de ei înşişi – în extaz – sunt cuprinşi la rândul lor de o dragoste covârşitoare faţă de Tine, Dumnezeule! Căci cele ce ţin de Întruparea Ta covârşesc cu prisosinţă şi mintea şi auzul şi înţelegerea, Dumnezeule, Preabune. Eşti şi Te numeşti Părinte al tuturor? Dar întreci în părinţie, în chip negrăit, orice minte, după cauză, stăpânire şi purtare de grijă, sfătuire, îndelungă răbdare, îngăduinţă.” (9).

Iubiţi credincioşi,

În zăduful zilei şi greutăţile pe care le îndurăm în viaţa ce ni s-a dat de sus, atunci când ne aruncăm grijile în spinarea lui Dumnezeu, Cel Atotputernic, Sfântul Efrem Sirul, inspirat de Duhul Sfânt, scrie: „O, voi cei cu dreaptă socotinţă! Veniţi şi vă minunaţi! Cine are cugetare înţeleaptă şi minunată ca să se minuneze după vrednicie de harul Făcătorului nostru? El este răsplata păcătoşilor, căci în loc de răsplătirea cea dreaptă, El îi răsplăteşte cu învierea; şi trupurile lor care au călcat legea Lui, le îmbracă întru slava nestricăciunii. Acest har care ne-a înviat după ce am păcătuit, este mai mare decât acela prin care, când nu eram, ne-a adus la fiinţă. Slavă Ţie, Doamne, pentru harul Tău nemăsurat! Cu ce gând ne vom mărturisi Ţie, Împărate preabun, Cel ce iubeşti viaţa noastră?” (10)

Pentru iubirea cea veşnică, întru care ne poartă Dumnezeu zi de zi, noi suntem chemaţi să pricepem lucrarea Lui în viaţa noastră. Astfel nu ne vom mai simţi singuri pe acest pământ. În iubirea străluminată a lui Dumnezeu, noi trebuie să creştem, făcându-ne pe Iisus, Fiul Său din veşnicie, alesul inimii noastre de fiecare clipă. Dumnezeu ne-a dat darul cel mai de preţ din Cer şi de pe pământ, pe Iisus Hristos: „Şi dacă ar fi avut ceva mai de preţ decât pe Fiul Său, şi aceasta ne-ar fi dat-o, ca să se afle în El neamul nostru!” (11)

Iubiţi credincioşi,

Toate acestea au fost făcute de Dumnezeu pentru a ne arăta dragostea Sa pentru creatura care a ieşit din făgaşul paradisiac. Niciodată Dumnezeu n-a silit libertatea noastră, deşi putea S-o facă nestingherit. Mereu rămânem uimiţi de modul absolut părintesc de a fi tratată fiinţa umană. Nimeni, niciodată, nu va da o mai mare libertate omului precum a dat-o Dumnezeu, care l-a zidit şi-l zideşte fără încetare. Din mâna şi suflarea Lui dumnezeiască nu putea să răsară robia ci duhul de libertate de a îmbrăţişa cărarea care duce la Părintele Luminilor.

Aşa vom înţelege mai uşor meditaţia Sfântului Isac Sirul: „Şi pentru dragostea Lui cea mare n-a voit să silească libertatea noastră, deşi putea să o facă, ci ne apropie de Sine, prin dragostea cugetului nostru.” (12)

Iubiţi credincioşi,

Cu bucurie să reflectăm, doar câteva clipe, în fiecare zi, la dragostea cu care ne ocroteşte Dumnezeu: „Dacă ai cunoaşte cum trebuie darul lui Dumnezeu, chiar dacă toţi perii capului tău ţi-ar fi tot atâtea guri, n-ai putea să-L preamăreşti pe El, sau să-i mulţumeşti după vrednicie. Dar cred că tu îţi dai seama de aceasta!” (13)

Aşadar, Naşterea lui Iisus sau Crăciunul este renaşterea noastră de zi cu zi. Ceea ce ne ţine în depărtare de Dumnezeu sunt păcatele noastre pe care le săvârşim cu trupul şi sufletul nostru: „Păcatele noastre sunt acelea care nu lasă pe Dumnezeu să strălucească în noi, ci ne bagă cu demonii ce ne chinuiesc, făcându-ne robi.” (14)

Lupta îndârjită împotriva voirilor noastre păcătoase se impune permanent: „Că avem trebuinţă de multă pază, osteneli trupeşti şi curăţie a sufletului ca să sălăşluim pe Dumnezeu în inimile noastre, pentru ca de aici înainte să împlinim fără rătăcire poruncile Lui.” (15)

Predominant în viaţa noastră, petrecută între stihiile lumii, este să ne împărtăşim de iubirea lui Dumnezeu şi să vorbim cu Dumnezeu ca şi cu un prieten şi să stăm cu îndrăznire în faţa „Celui ce locuieşte în lumina cea neapropiată.” (16)

Pomenirea numelui, Domnului Iisus Hristos, cu mintea şi cu inima, în fiecare moment al vieţii, înseamnă renaşterea şi rămânerea noastră în inima lui Dumnezeu: „Este lucru foarte minunat că Acela, pe care-L poartă cu uimire Serafimii şi toate Puterile Cerurilor, este purtat de inima credinciosului. Dar faptul de a nu-L purta numai, ci de a se şi uni cu El – prin rugăciune, meditaţie şi Euharistie – şi de a se întipări de El – ca o pecete – este mai presus de orice minune.” (17)

Aşa vom avea pe Iisus, Cel născut în Peştera Betleemului, zi şi noapte în inima noastră, luminându-ne şi întărindu-ne!

Iubiţi credincioşi,

Am dori şi la Naşterea Domnului Iisus Hristos, din anul acesta, să stăm la sfat de taină şi să aducem pe Iisus Hristos în casa noastră, în viaţa şi nădejdea noastră, în credinţă puternică şi mereu proaspătă, în lucrările mari şi mici, obşteşti şi personale, deopotrivă, ajutându-ne, cu toată dragostea, unii pe alţii, în toate momentele mai grele din viaţă.

Să nu uităm, nicicând, că Dumnezeu pururea voieşte să-Şi descopere şi să ne arate iubirea Sa faţă de noi, ca şi noi, înţelegând şi respectând marea Sa bunătate, să voim să-L iubim pe El – Iisus, Domnul Dumnezeu! (18)

Să cântăm cu bucurie şi cu inima veselă, de Crăciun:

Hristos Se naşte, măriţi-L!
Hristos, din Ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos, pe pământ, Înălţaţi-vă!
Cântaţi Domnului tot pământul!

Cu bucurie sfântă, Vă întâmpină, cu doriri de pace trainică şi iubire frăţească,

semnatura-prea-sfintitului-calinic-copy.jpg
Episcop al Argeşului şi Muscelului
——————————–

1. Sfântul Simeon Nou Teolog, Filocalia, vol. VI, Cuv. 10, p. 142
2. Cântarea Cântărilor, cap. 5, 2
3. Atunci când ne întindem mâinile orizontal, făptura noastră ia semnul Sfintei Cruci, iar inima este exact în centru.
4. Coloseni 3, 2
5. Calist Patriarhul, Filocalia rom., vol. VIII, p. 337
6. I Corinteni 15, 45-48. Astăzi ştim că ovulul femeii conţine o jumătate din cei 46 de cromozomi care există tot în a doua celulă a corpului omenesc. Celula de la bărbat adaugă ceilalţi 23 de cromozomi şi imediat cele două celule, acum una singură, încep să se despartă şi formează un om întreg. Dacă, fără să fim lipsiţi de reverenţă, ne întrebăm cum s-a putut, ca acest suprem mister al Întrupării să intre în legătură cu partea fizică, se pare că, pentru ca a doua Persoană a Trinităţii să devină om, Duhul Sfânt a creat genele necesare şi cromozomii necesari, care puteau fi vehicolul persoanei lui Hristos, unindu-le cu cele din trupul Fecioarei. Putem începe să vedem felul în care definiţiile creştine, Îl descriu ca fiind o singură persoană, căci a fost zămislit prin unirea celulelor care produc o singură persoană, şi ca având două naturi, căci celula care s-a unit cu ovulul de natură umană, a fost de origine divină, nu umană” (Dicţionar Biblic, Editura „Cartea Creştină”, Oradea, 1995, pp. 888-889).
7. Coloseni, 1, 26
8. Calist Catafigiotul, Filocalia rom., vol. VIII, p. 449
9. Idem, p. 450
10. Sfântul Isac Sirul, Filocalia rom., vol. X, pp. 315-316
11. idem, p. 395
12. idem, p. 396
13. Sfântul Varsanufie, Filocalia rom. vol. XI, p. 150
14. Sfântul Antonie cel Mare, Filocalia rom. vol. I, p. 43
15. Avva Filimon, Filocalia rom., vol. IV, p. 167
16. I Timotei, 6, 16
17. Calist Patriarhul, Filocalia rom., vol. VIII, p. 336
18. Sfântul Simeon Noul Teolog, Filocalia rom., vol. VI, cuv. 19, p. 142

4 Responses
 1. http://saccsiv.wordpress.com/2008/12/24/nazismul-partea-1-religia-nazismului-asemanari-contemporane-alarmante/ :

  Date: December 25, 2008 @ 11:14 am

  Craciun Fericit ! Sa ne ajute , sa ne invete si sa ne intareasca Domnul !

 2. Lonelyshepherd :

  Date: December 25, 2008 @ 11:49 pm

  Când boul şi asinul/şi-au cunoscut Stăpânul,/nu cumva tu,creştine,/să uiţi ce e Crăciunul!//Lumina-călăuză aleasă dintre astre/să însoţească-n viaţă/şi sufletele voastre!

 3. mihailt :

  Date: December 27, 2008 @ 1:33 am

  Mai frate Laurentiu ce scrie in acel dictionar nu prea mi se pare justificat ca argument.
  Adica si Adam a fost creat direct de Sfanta Treime dar nu avea natura divina.
  Taina inseamna ca nu se poate intelege de mintile noastre.

 4. pavel ilea :

  Date: July 11, 2009 @ 10:50 am

  Sa fiti binecuvantati cu totii.Ma numesc Pavel, sunt din Sebes-Alba, ortodox, casatorit si am 5 copii.Anul trecut dupa Pasti copilul meu cel mare Antoniu, imi spune ca vede ingeri.Eram la vecernie, in biserica unde mergeam din copilarie.Cum vezi ? il intreb.Uite asa , vad, ingeri cum canta cu oamenii in biserica, imi spune.Eu am inger pazitor ? il intreb.Da, dar nenea din spatele tau nu are inger, ci un demon, mic negru, cu coarne si ochii rosii, imi spune.Parul de pe brate mi se ridica, si o intrebare imi vine pe loc….Poti vorbi cu ei ?…DA … Atunci intreaba-l pe ingerul meu pazitor, de ce poti vedea tu ingerasi?…Ii raspunde ingerul fiului meu care a auzit intrebarea…La 24 de familii din lume s-au aratat ingerasii , ca sa le comunice oamenilor , ca in 2012 se intoarce DOMNUL IISUS…Dupa predica , iesim afara in curtea bisericii, unde copiii se joaca, iar parintii povestesc…Eu cu Antoniu, incepem misiunea sfanta incredintata noua de Dumnezeu , prin ingerii lui…Incep cu neincredere si spun asa, ,,Sfinte ingere, doar Dumnezeu stie ziua si ceasul , venirii Mantuitorului ….DA DAR NOI AVEM MISIUNEA DE A VA SPUNE , DOAR ANUL SI LUNA….Si ce trebuie sa facem noi?…Sa descoperiti cei 800 de alesi ai lui Dumnezeu din Romania, si sa le comunicati toate informatiile pe care o sa vi le comunicam noi de-acum incolo…Dar de ce ati venit la noi ? intreb din nou…Pentru ca mama ta care a avut 14 copii, care canta in strana la biserica , care facea prescuri pt biserici, care citea ore intregi acatiste si psalmi, si care facea fapte bune cu mare bucurie in suflet, ajungand aici in cer in Soborul Maicii Domnului, si care a auzit de planul lui Dumnezeu de schimbare a omenirii, s-a rugat mult la Sfanta Treime, la sfintii Arhangheli, si la celelalte puteri ceresti, sa venim la voi aceste minunate informatii…Dar am uitat sa va spun ca acum 7 ani inainte sa plece mama in rai, i-a dat o carte de acatiste foarte frumoase , fiului meu, si i-a zis ca daca va citi cartea va vedea ingerasi.Pentru ca mie mama imi zicea ca vede ingerasi si ca vorbeste cu ei, dar ascultam ce zice dar nu prea credeam…Asa ca am inceput sa scriem toate informatiile pe caiete, si va spun ca sunt extraordinare…Ne-au comunicat ingerii printre altele ca Domnul Iisus s-a nascut in Dacia, orasul unde s-a nascut, unde a fugit de soldatii lui irod, de ce biblia adevarata , a fost ascunsa la vatican, ca apostolii erau daci, in afara de Toma , care era din Milano, si iuda evreul…NE-AU COMUNICAT CUM VIN CATACLISMELE, ORDINEA LOR, DESPRE EXPERIMENTUL GENEVA, EXTRATERESTRII, INTUNERICUL DE 72 DE ORE, CE TREBUIE SA FACEM, CE PROVIZII, SI UNDE SA LE PUNEM…ETC…SI TOATE ASTEA PENTRU CA LUMEA A AJUNS IN SITUATIA SODOMEI SI GOMOREI, UNDE SI CAPII POLITICI SI RELIGIOSI , PACATUIAU STRIGATOR LA CER….AJUNGE CA NOI SA DAM DATELE UNEI PERSOANE , INGERILOR SI NE SPUN DACA ACEA PERSOANA, ARE INGER SAU DEMON CARE IL GUVERNEAZA…ASA AM AFLAT DE BASESCU, PATRIARHUL NOSTRU SI CEI LALTI CARE CONDUC…DE ACEEA NU MERGE BINE TARA…DE CE V-AM SCRIS DVS?…PT CA INGERII NE-AU COMUNICAT SA -I DAM MITROPOLITULUI, NICOLAE CORNEANU TOATE DATELE PE CARE LE DETINEM…DE ACEEA VA ROG SA MA PUNETI IN LEGATURA CU EL..NUMARUL MEU DE TELEFON ESTE 0743315866…PENTRU CA ACUM SUNT 3 FELURI DE OAMENI PE TERRA…1.CEI CARE AU MAI MULTE FAPTE RELE DECAT BUNE, SI CARE AU DEMONI, SI CARE VOR MURI IN CATACLISME APOI VOR AJUNGE IN IAD…2.CEI CARE AU MAI MULTE FAPTE BUNE DECAT RELE , CARE AU INGERI SI CARE VOR FI RAPITI DE ACESTIA LA CER INAINTE SA INCEAPA DEZASTRELE…3 SI CEI ALESI CARE VOR FI IN JUR DE 8000 PE TERRA , CARE SUNT ALESI PT A-L INTAMPINA PE IISUS CHRISTOS, CAND VA VENI PE NORII CERULUI, SI CARE AU DUS O VIATA CURATA ( AU TINUT TOATE POSTURILE IN VIATA, S-AU SPOVEDIT SI IMPARTASIT, S-AU RUGAT SI AU FACUT FAPTE BUNE)…CA ACEST MESAJ M-AU RUGAT INGERII SA-L PUN PE NET, IN CELE 3 LIMBI PE CARE LE CUNOSC…MESAJUL ESTE…SPOVEDITI-VA , IMPARTASITI-VA, NU MAI PACATUITI, CI FACETI FAPTE BUNE, CU POST SI RUGACIUNE, CA INGERII VOSTRII PAZITORI SA SE INTOARCA LA VOI , SI SA VA RAPEASCA INAINTE SA INCEAPA CATACLISMELE..SI VA ROG SA VA RUGATI CA INGERUL PAZITOR AL ORASULUI TIMISOARA SA SE INTOARCA LA DATORIE, CA A PLECAT , DIN CAUZA CA PESTE 50% DIN POPULATIE , PACATUIESTE…SI CAND NU ESTE INGER PAZITOR, PERSOANA SAU ORASUL, POATE PATI DIFERITE NECAZURI…SA AUZIM NUMAI DE BINE…DOAMNE AJUTA !

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.